Menu

FAQ

Veelgestelde vragen

We vullen de lijst steeds aan met nieuwe vragen en actualiseren de antwoorden. We raden aan deze met enige regelmaat te bekijken.

Vragen over de ontwikkeling van Landgoed Coudewater

Wat is de planning?

We verwachten het bestemmingsplan in het najaar ter inzage te kunnen leggen, waarna we mogelijk rond de zomervakantie van 2021 in verkoop gaan met de eerste woningen.

Zijn er al prijzen of ontwerpen bekend van de woningen?

Op dit moment zijn we nog niet begonnen met het ontwerpen van de woningen. Dit betekent dat er ook nog geen indicatieve VON prijzen bekend zijn. Hier volgt meer informatie over als het woningaanbod gereed is. 

Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Het ontwikkelplan van de gemeente en GGZ geeft het maximale aantal van 400 nieuwe wooneenheden aan. Het plan Landgoed Coudewater gaat uit van circa 400 nieuwe wooneenheden.

Blijven alle monumenten behouden?

Alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten blijven behouden. De monumenten zijn met de monumentale bomen en het groen de drager van het plan.

Waar kan ik terecht voor informatie over de ontwikkeling van Landgoed Coudewater? Wie communiceert over ontwikkelingen op het terrein? Wie is eerste aanspreekpunt?

Omdat we veel waarde hechten aan een goede communicatie, hebben wij een speciale woordvoerder voor Landgoed Coudewater aangesteld. Dit is Maarten Pieters. Bij hem kun je met al je vragen over Landgoed Coudewater terecht. Je kunt hem per mail bereiken op maarten@landvancoudewater.nl en per telefoon op 0655151013. Hij maakt graag een afspraak met je. 

Is er ruimte voor CPO?

Ja, daar staan we voor open. We hebben al verkennende gesprekken gevoerd met een achttal personen/organisaties die zelf zouden willen ontwikkelen en bouwen. De ideeën moeten wel passen binnen de Coudewater contouren.

 

Vragen n.a.v. informatiebijeenkomsten

Hoe word je ‘mede-eigenaar’ van het landgoed als je een woning koopt op Landgoed Coudewater?

Kopers die een huis met een tuin kopen worden eigenaar van dat huis en die tuin. Als ze hun kavel verlaten dan komen ze in de openbare ruimte van het landgoed. We hebben het dan over de wegen, door fraaie struiken omzoomde parkeerkoffers, plantsoenen, speelplekken en dergelijke. Door middel van de coöperatie zijn zij mede-eigenaar van deze openbare ruimte. Appartementenkopers worden ook lid van de coöperatie.

A. Wat zijn de jaarlijkse kosten van de coöperatie?

Er zijn nog geen prijzen bekend. Alle eigenaren van het landgoed zullen een evenredig deel van de kosten dragen. Dat geldt dus ook voor de gevestigde bedrijfsruimten.

B. Krijgen leden van de coöperatie ook korting op WOZ-belasting van de gemeente als zij ervoor zorgen dat het landgoed goed onderhouden blijft?

We hebben tijdens de informatieavonden aangegeven dat we met deze vraag in overleg zullen treden met de gemeente. Inmiddels heeft dat overleg plaatsgevonden. De gemeente stelt wat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) betreft het volgende: ‘De WOZ-waarde bepaalt de grondslag voor de OZB. Dat is gemeentebreed en hierop is nimmer een korting aan de orde, aangezien het een stadsbrede invulling betreft (voorzieningen als theater, zwembad, bibliotheek, aantrekkelijke binnenstad en een goed functionerend verkeersnetwerk laten zich immers niet naar rato verdelen).’ Het antwoord is dus nee.

Wat als er na verkoop nog bezwaren komen op het bestemmingsplan, welke rechten heb je dan als koper?

We gaan pas in verkoop als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit betekent dat we op dat moment het recht hebben om volgens de uitgangspunten van het (nieuwe) bestemmingsplan te gaan bouwen. Kopers lopen dus geen risico.

Hoe wordt de selectie georganiseerd als er bijvoorbeeld meerdere kandidaten voor één woning zijn?

Deze procedure wordt de komende tijd uitgewerkt. Op het moment dat de verkoop start wordt dit bekend gemaakt via de website.

Woningen: wordt er rekening gehouden met wat mensen graag willen zien?

Op de presentatieavonden van het stedenbouwkundig voorlopig ontwerp in september 2020 toonden we al wat van onze architectuurvoorkeur. De Welstandscommissie gaat haar oordeel hier nog over vellen. Daarna gaan we de ontwerpen van de woningen en appartementengebouwen uitwerken.

Wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid?

We beschouwen de ontwikkeling van duurzaamheid niet alleen op woningniveau maar ook op gebiedsniveau. Dat wil zeggen dat we de kansen en mogelijkheden die de locatie biedt willen benutten volgens de uitgangspunten van het gerenommeerde NL Greenlabel. De woningen worden, onder andere, gasloos uitgevoerd. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de uitontwikkeling op Coudewater.

Wordt er ook rekening gehouden met eventueel overlast van de snelweg (geluid)?

Het gebied rond Coudewater is grotendeels afgeschermd met geluidschermen. De ontwikkeling van de woningen en appartementengebouwen zal voldoen aan de wettelijke kaders.

Komen er ook bungalows/levensloopbestendige woningen?

De komende weken gaan we ons woningprogramma verfijnen. De vragen die tijdens de informatiebijeenkomsten in september zijn gesteld gebruiken we ook als input. Er zijn verschillende vragen gesteld over levensloopbestendige woningen. Na de programmafase gaan we met ons ontwerpteam aan de woningontwerpen werken.

Blijft het bos gehandhaafd?

Het bosgebied aan de noordzijde van de Peter de Gorterstraat wordt overgedragen aan stichting Het Brabants Landschap. De open ‘boskamers’ die oostelijk liggen van ons landgoed blijven open. Dit zijn onder andere foerageringsgebieden voor de dassen families die in het bosgebied wonen. Het gehele bosgebied met de zwemvijver blijft behouden.

Mag je je tuin inrichten zoals je zelf wilt?

Jazeker. Er gelden wel enkele bijzonderheden. Zo wordt al het hemelwater ín het landgoed geïnfiltreerd. Hierdoor worden er eisen gesteld aan de hoeveelheid bestrating in de tuinen. Als er een bestaande landgoedboom in je tuin staat dan gelden daar straks ook behoudregels voor.

Wat wordt invulling monumentale panden?

Wat ons betreft blijven de meeste functies behouden. We zijn wel bezig met een studie voor villa Milla de Kampen. We denken hierbij aan een zorghotel, appartementen of herenhuizen.

Vallen de woningen op De Erven ook binnen de verplichtingen van onderhoud van het landgoed?

Nee. De Erven krijgen hun eigen beheer en onderhoudsregels.

Wat gaat er gebeuren met de Berlicumseweg 9 en 11?

De twee-onder-een-kap woning aan de Berlicumseweg gaan we binnenkort verkopen. Via onze nieuwsbrief informeren we daar iedereen over.